BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

Safe Next Generation

Nasze Stowarzyszenie to WATCHDOG, to pozarządowa organizacja strażnicza, która zajmuje się monitorowaniem i upublicznianiem działań podejmowanych przez instytucje publiczne lub inne instytucje (prywatne korporacje) czy też osoby mające wpływ na sferę publiczną w celu wykrycia nieprawidłowości w ich działaniach. Współpracujemy również z dziennikarzami w zakresie upubliczniania wyników naszych działań.

Początek działań strażniczych w Polsce wiąże się z monitorowaniem przestrzegania praw człowieka oraz ochroną środowiska. W przypadku praw człowieka taką organizacją był Komitet Helsiński, natomiast pierwszą organizacją ekologiczną, która prowadziła działania o charakterze strażniczym był Polski Klub Ekologiczny.

Transparentność i przejżystość

Celem działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz:
 1. wspierania rozwoju instytucji samorządu terytorialnego
 2. spraw obywatelskich
 3. społeczeństwa obywatelskiego
 4. rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych
 5. kultury, oświaty i edukacji oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 6. pomocy społecznej
 7. rozwojowi gospodarczemu
 8. rynku pracy
 9. Unii Europejskiej
 10. praw człowieka
 11. rozwojowi i promocji organizacji pozarządowych
 12. ekologii i ochronie środowiska

Przyszłość w jasnych barwach

Do osiągnięcia celów Stowarzyszenie dąży przez:
 1. propagowanie i wymiana doświadczeń
 2. inicjowanie oraz wspieranie imprez kulturalnych
 3. monitorowanie działań władz i instytucji publicznych
 4. promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach i referendach powszechnych
 5. udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 6. udzielanie wsparcia i pomocy prawnej
 7. składanie w interesie społecznym oraz w interesie osób trzecich petycji, skarg i wniosków
 8. edukacja w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki, oraz ogólnie pojętej edukacji dzieci i młodzieży, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej
 10. promocja idei wolontariatu i pracy na rzecz jego rozwoju
 11. rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych
 12. współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami stowarzyszenia
 13. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego
 14. promowanie, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i działaniach związanych z aktywizacją
 15. działania aktywizujące skierowane do środowiska młodzieży i seniorów
 16. wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw, innowacji i nowych technologii
 17. przeciwdziałaniu wszelkim formom wykluczenia społecznego w tym bezrobociu
 18. działania na rzecz imigrantów

Aby wyświetlić wydarzenie, które Was interesuje, nalezy kliknąć w odpowiednie zdjęcie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl