BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

image1

Postanowieniem założycieli naszego Stowarzyszenia, określono następujące cele działania:

 1. wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego, w tym działanie na rzecz równego dostępu obywateli do informacji, edukacji, sztuki i kultury
 2. sprawy obywatelskie, w tym wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze względu na płeć, rasę, wyznanie i wiek
 3. społeczeństwa obywatelskiego, w tym działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej,
 4. rozbudzanie i rozwijanie postaw prospołecznych, w tym upowszechnianie i ochrona swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji i pluralizmu
 5. kultura, oświata i edukacja oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym rozwój i kreowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży i dorosłych
 6. pomoc społeczna, pomoc osobom niepełnosprawnym, zdrowie i opieka zdrowotna, integracja społeczna, rozwój i promocja dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego
 7. rozwój gospodarczy, w tym promocja innowacyjności i nowych technologii
 8. rynek pracy, w tym równego dostępu do zwodów bez względu na płeć, rasę, wiek i wyznanie
 9. Unia Europejska, w tym działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomoc i działanie na rzecz imigrantów
 10. prawa człowieka, w tym ochrona wolności słowa i pluralizmu mediów
 11. rozwój i promocja organizacji pozarządowych, w tym wspomaganie rozwoju postaw wolontarystycznych
 12. ekologia i ochrona środowiska, w tym promowanie i krzewienie idei dotyczących ochrony gatunków zagrożonych, oraz równowagi ekologicznej

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl