BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

image1

Zadaniami Stowarzyszenia są:

 1. organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń, jak również innych form działalności oświatowej oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym celami stowarzyszenia
 2. inicjowanie oraz wspieranie imprez kulturalnych
 3. monitorowanie działań władz centralnych, samorządowych i innych instytucji publicznych, osób pełniących funkcje publiczne
 4. promowanie świadomego uczestnictwa obywateli w wyborach i referendach powszechnych, oraz zachęcania do korzystania z czynnego prawa wyborczego
 5. udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach wynikających z celów statutowej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności w sprawach z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich oraz naruszania bądź ograniczania prawa do informacji publicznej
 6. udzielanie wsparcia i pomocy prawnej
 7. składanie w interesie społecznym oraz w interesie osób trzecich petycji, skarg i wniosków w sprawach objętych zakresem statutowej działalności Stowarzyszenia
 8. edukacja w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego, kultury i sztuki, oraz ogólnie pojętej edukacji dzieci i młodzieży, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej
 10. promocja idei wolontariatu i pracy na rzecz jego rozwoju
 11. rozwijanie zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych w tym środowisk młodzieżowych i seniorów
 12. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami stowarzyszenia
 13. skupianie wokół idei stowarzyszenia osób zainteresowanych jego celem, w tym przedstawicieli środowisk naukowych w kraju i za granicą
 14. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, aktywizowanie ludności na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego, obywatelskiego i rozwoju kapitału ludzkiego, oraz wspieranie oddolnych inicjatyw w najszerszym możliwym do zrealizowania zakresie
 15. promowanie, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach i działaniach związanych z aktywizacją ludności w Polsce i za granicą
 16. działania aktywizujące skierowane do środowiska młodzieży i seniorów
 17. wspieranie procesu tworzenia i rozwoju mikro przedsiębiorstw, innowacji i nowych technologii
 18. przeciwdziałaniu wszelkim formom wykluczenia społecznego w tym bezrobociu
 19. działania na rzecz imigrantów

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl